Wyszukaj
Szukaj
Korzystając z usług oferowanych w serwisach PierreRiu.com Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków

Przed rejestracją jako użytkownik serwisu PierreRiu należy przeczytać i zaakceptować wszystkie warunki i postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z naszymi zasadami, prosimy aby nie korzystał z naszych witryn i usług. 
 

§ 1.
DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
NEW WAYS
Właścicielem serwisu PierreRiu.com jest New Ways Sp. z o.o. ul. Bukowiecka 92, lok. 152, 03-893 Warszawa, Polska, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000059213715719.
PIERRERIU
Prowadzona przez New Ways w 4 językach (angielski, niemiecki, włoski, i polski) internetowa platforma handlowo-społecznościowa o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są Transakcje oraz świadczone inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywana przez New Ways w domenie www.PierreRiu.com.
TOWAR
Rzecz, która może być przedmiotem Transakcji, zgodnie z Regulaminem.
UŻYTKOWNIK
Podmiot, który założył konto w ramach platformy PierreRiu.com.
SPRZEDAJĄCY
Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach PierreRiu.com niezależnie od rodzaju Transakcji.
KUPUJĄCY
Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary w ramach PierreRiu.com niezależnie od rodzaju Transakcji.
TRANSAKCJE
Procedury zawierania umów sprzedaży Towarów określone w Regulaminie.
KONTO
Prowadzone dla Użytkownika przez New Ways pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach PierreRiu.com.
KONTO FIRMOWE
Konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach PierreRiu.com prowadzone dla Użytkownika będącego Partnerem Biznesowym, czyli Użytkownikiem współpracującym z New Ways na mocy odrębnej umowy.
CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI
Dokument, który potwierdza zakup oryginalnego produktu.
REJESTRACJA
Procedura zakładania Konta.
DANE OSOBOWE
Informacje umożliwiające zidentyfikowanie Użytkownika, takie jak: adres email, imię i nazwisko, adres.
PERSONAL CONCIERGE
Usługa oferowana w ramach serwisu PierreRiu opisana w poniższym Regulaminie.
KAMPANIA
Nieobowiązkowa, dobrowolna akcja promocyjna, mająca na celu wyróżnienie danego Towaru i zachęcenie do dokonania Transakcji. 
KOD RABATOWY
Przyznany jednorazowo użytkownikowi kod rabatowy (do wpisania w odpowiednie pole w procesie zakupów), upoważniający do zniżki lub innej formy promocji.
PANEL UŻYTKOWNIKA
Dostęp do panelu, gdzie dostępne są dodatkowe opcje pozwalające konfigurować konto.
REGULAMIN
Niniejszy zbiór przepisów i zasad regulujących transakcje on-line. 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zasady określające sposób wykorzystania i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu
 

§ 2.
WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Użytkownikami mogą być osoby mające miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej.
 3. Osoby fizyczne mogą się zarejestrować poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie unikatowego loginu, adresu e-mail, daty urodzenia i wybranego hasła oraz dokonanie potwierdzenia adresu e-mail w sposób określony w otrzymanej na podany adres e-mail korespondencji.
 4. Użytkownik może dokonać połączenia konta na PierreRiu ze swoim kontem na Facebook’u lub PayPal, przy czym musi wyrazić zgodę na pobranie niektórych informacji z profilu facebook’owego lub serwisu PayPal.
 5. Po potwierdzeniu adresu e-mail zostaje wysłana wiadomość potwierdzająca Rejestrację w serwisie PierreRiu.com. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem, a New Ways, której przedmiotem są usługi świadczone przez New Ways w ramach PierreRiu.com, na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Osoby fizyczne korzystające z PierreRiu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, mogą dodatkowo aplikować o otwarcie konta firmowego. W tym celu po zalogowaniu do PierreRiu, należy wypełnić formularz i podać następujące dane: Nazwa Firmy, Adres Firmy, Numer Identyfikacji Podatkowej lub ważny w danym kraju numer VAT UE oraz telefon.
 7. Wobec Kont Firmowych dopuszczonych do obrotu na PierreRiu stosuje się wymóg odpowiedniej staranności oraz przestrzegania zasad wynikających z prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa konsumenckiego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz europejskich standardów etyki biznesu.
 8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto z serwisu PierreRiu.com poprzez użycie odpowiedniej opcji po zalogowaniu w Panelu Użytkownika, z tym jednak zastrzeżeniem, że przed usunięciem Konta Użytkownik musi zakończyć wystawianie Towaru. Prawo do usunięcia konta nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jedną z poniższych czynności: skorzystał z opcji Kup bądź wystawił Towar, a czynność ta nie została jeszcze zakończona.
 9. Wszelkie transakcje dokonywane przez Użytkownika przed usunięciem Konta są archiwizowane przez New Ways na czas 30 dni do celów weryfikacyjnych.
 10. New Ways może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z PierreRiu przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych.
 11. W wyniku prawidłowej Rejestracji New Ways tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu) oraz adresu e-mail.
 12. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu loginu i hasła (logowanie). Użytkownik może powiązać Konto w PierreRiu.com z kontem w serwisie Facebook lub PayPal i dokonywać logowania za pośrednictwem aplikacji Facebook Connect lub PayPal Access.
 13. Logowanie do serwisu PierreRiu.com za pośrednictwem aplikacji Facebook Connect lub PayPal Access powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio ze strony serwisu PierreRiu.com.
 14. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. Dane Użytkownika mogą zostać uzupełnione po zalogowaniu w panelu użytkownika. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, w trakcie korzystania z usług PierreRiu, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.
 15. W celu weryfikacji adresu New Ways może zażądać przysłania dokumentu tożsamości lub rachunku/faktury (można zamaskować niepotrzebne sekcje), a także poprosić o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania online, telefonicznie lub mailowo, które pomogą zweryfikować tożsamość Użytkownika lub prawa własności do wystawionego przedmiotu.
 16. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie będzie mógł ich wykorzystywać do dokonywania czynności postanowień pozostających w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wobec powyższego niedopuszczalne jest m.in.:
  1. Dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu uchylenia się od uiszczenia opłat i prowizji należnych PierreRiu,
 17. Zakazuje się korzystania z Kont innych Użytkowników oraz udostępnianie swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków:
  1. Udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
   Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach PierreRiu.com.
 18. Użytkownik nie powinien udostępniać hasła do Konta osobom trzecim. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konta Firmowe mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w przypadku zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.
 19. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników PierreRiu oraz zakłócanie Transakcji innych użytkowników.
 20. Przekazując New Ways lub jakiemukolwiek innemu Użytkownikowi serwisu PierreRiu.com treść, Użytkownik udziela niewyłącznej, ogólnoświatowej, bezterminowej, nieodwołalnej, nieodpłatnej i dającej możliwość sublicencjonowania (na wielu poziomach) licencji na korzystanie z praw autorskich, praw ochronnych do znaków towarowych, praw związanych z bazami danych oraz jakichkolwiek innych praw, jakie użytkownik posiada w odniesieniu do przekazanej treści, w zakresie dowolnych znanych obecnie lub nieznanych jeszcze środków przekazu (mediów), a w pozostałym zakresie upoważnia nas do wykonywania osobistych praw (autorskich) przysługujących mu w odniesieniu do tych treści.
 21. Użytkownik zobowiązuje się nie podawać swoich informacji kontaktowych (telefon, adres, email) w wiadomościach wewnętrznych lub komentarzach. Nie przestrzeganie tego punktu może skutkować dezaktywacją konta Użytkownika.
 22. Użytkownik jest właścicielem wszystkich treści i informacji publikowanych przez siebie w serwisie PierreRiu.com. W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej i prawami autorskimi (m.in. zdjęcia, kolaże, filmy), Użytkownik przyznaje New Ways niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszystkich ww. treści i informacji publikowanych przez niego w ramach PierreRiu.com lub w związku z nim w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych we wszystkich środkach i formach przekazu.
 23. Użytkownik publikując treści lub informacje w ramach PierreRiu.com zezwala wszystkim innym Użytkownikom na uzyskiwanie dostępu do ww. treści a także wiązanie ich z Użytkownikiem i wystawianym przez niego Towarem.

§ 3.
RODZAJE TRANSAKCJI
 1. New Ways, jako operator PierreRiu, zapewnia Użytkownikom możliwość zawierania umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. New Ways nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami.
 3. W ramach PierreRiu.com można przeprowadzić wymienione niżej rodzaje Transakcji: 1) Transakcja Kup, w której Kupujący poprzez wybranie opcji Kup ma możliwość natychmiastowego nabycia wystawionego Towaru za stałą, z góry określoną przez Sprzedającego cenę; Kupujący może zaproponować swoją cenę, jeżeli po 2 tygodniach od wystawienia Towar nie znalazł swojego nabywcy. Sprzedający ma 48 godzin na zaakceptowanie lub odrzucenie oferty. Brak reakcji ze strony Sprzedającego jest równoznaczne z odrzuceniem zaproponowanej ceny. Proponowane przez Użytkowników ceny (za wyjątkiem Transakcji z opcją „zaproponuj swoją cenę”), jak i inne warunki Transakcji są informacjami dostępnymi dla wszystkich osób korzystających z platformy PierreRiu.com.

§ 4.
ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI
 1. Zanim Towar zostanie wystawiony na sprzedaż Sprzedający jest zobowiązany do stworzenia Polityki Zwrotów. Opublikowanie Polityki Zwrotów jest jednorazowe. Polityka Zwrotów jest zawsze dostępna na stronie profilowej danego Użytkownika.
 2. Sprzedający przed wystawieniem produktu musi również zdefiniować konto bankowe, na które będzie przekazana zapłata za Towar.
 3. Po spełnieniu opisanych powyżej obowiązków, Sprzedający powinien dokonać opisu Towaru, który zamierza sprzedać. W tym celu Sprzedający powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie PierreRiu formularz sprzedaży. Patrz OPIS TOWARU.
 4. Cena musi być zdefiniowana przez Użytkownika w walucie Euro lub PLN.
 5. Sprzedający sam ustala cenę za jaką chce sprzedać produkt. Wysokość ceny nie może odbiegać w znacznym stopniu od warunków rynkowych oraz jego ceny oryginalnej. Niniejszy Regulamin zabrania wystawiania produktu poniżej 25% oryginalnej ceny.
 6. Transakcja jest przekazywana do Fashion Quality Experta i zostaje odblokowana i upubliczniona dopiero po sprawdzeniu przez niego Towaru i potwierdzeniu autentyczności tego Towaru. Poprzez wystawienie Towaru Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Towarem jest zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a tym samym nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik oświadcza także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, co stanowi cel rozpoczęcia i przeprowadzenia Transakcji.
 7. Każdy przedmiot wystawiony na sprzedaż musi mieć swój materialny/realny odpowiednik, a Sprzedający oświadcza, że jest jedynym właścicielem rzeczy i nie jest ona obciążona żadnymi prawami osób trzecich. Towary nie mogą posiadać wad widocznych, ukrytych ani uszkodzeń. Sprzedaż produktów z dziurami, ze śladami potu lub łez, śladami makijażu oraz innymi plamami, które wpływają na obniżenie ceny produktu jest zabroniona.
 8. Zabroniona jest sprzedaż bielizny lub kostiumów kąpielowych używanych.
 9. Transakcję należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Towaru.
 10. Wystawiając Transakcję Sprzedający wyraża zgodę na jej publikację w celach promocyjnych w PierreRiu.

§ 5.
OPIS TOWARU
 1. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka, producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
 2. W celu stworzenia opisu Sprzedający wypełnia dostępny na stronie PierreRiu formularz sprzedaży, w którym należy w szczególności zamieścić informacje o produkcie, zdjęcia oraz potwierdzenie autentyczności.
 3. Zabronione jest umieszczanie w opisie Transakcji treści naruszających przepisy prawa, Regulaminu PierreRiu, a także słów, wyrażeń bądź zwrotów, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi oraz treści drastycznych.
 4. Istotne treści zamieszczone w opisie Transakcji powinny być prezentowane w jednym z 4 obowiązujących na portalu języków (angielski, polski, niemiecki, włoski). Powinny one być wprowadzone w formie tekstowej. W przypadku wprowadzenia zapisów częściowo w innych niż wymienione wyżej języki, wiążące są postanowienia zapisane w języku wybranym z jednego z języków obowiązujących na portalu.
 5. Opis Transakcji nie może zachęcać do zakupu wystawianego Towaru poza PierreRiu. Ponadto nie może zawierać reklam, treści ogłoszeniowych (np. propozycji kupna lub zamiany Towarów) oraz każdej innej formy promocji towarów i usług nie oferowanych w ramach PierreRiu.
 6. Opis Towaru musi zawierać wszystkie jego istotne cechy. Niedopuszczalne jest pozostawianie Kupującemu wyboru co do jednej bądź kilku istotnych cech Towaru, takich jak np. rozmiar, model itp.
 7. Zabronione jest umieszczanie w opisie Transakcji, w tym w tytule Transakcji, słów kluczowych w celu manipulowania wynikami funkcjonującej w PierreRiu wyszukiwarki.
 8. Elementy HTML, JavaScript, Java lub innych języków programowania bądź jakiekolwiek inne technologie nie mogą być stosowane do jakichkolwiek działań negatywnie wpływających na funkcjonowanie PierreRiu lub wprowadzających innych Użytkowników w błąd.
 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie w opisie Transakcji adresów stron internetowych.
 10. Niedopuszczalne jest udzielanie rabatu poza dostępnymi formami na PierreRiu lub oferowanie wraz z Towarem bezpłatnego dodatku (tzw.: ,,gratisu’’).
 11. Elementy opisu Transakcji nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Wykorzystywanie zdjęć i tekstów należących do innych osób wymaga uzyskania ich zgody. W opisie Transakcji zabronione jest stosowanie znaków graficznych np. logo domów mody lub innych, do których używania Użytkownik nie jest uprawniony.
 12. Zdjęcia do aukcji w miarę możliwości powinny być zrobione ze znakiem graficznym PierreRiu.com, który można pobrać ze strony internetowej PierreRiu.com a następnie wydrukować.
 13. Sprzedający zobowiązuje się zamieszczać wyłącznie zdjęcia produktu, do których ma prawa autorskie. PierreRiu zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, co do których Sprzedający nie ma praw autorskich.
 14. Ceny Towarów oferowanych za pośrednictwem serwisu PierreRiu są cenami brutto podanymi w Euro/PLN.
 15. Sprzedający powinien podać cenę, za jaką dokonał zakupu produktu. Jeżeli Sprzedający nie zna dokładnej ceny zakupu (np. otrzymał produkt w prezencie), może podać cenę szacunkową. Szacowanie ceny produktu powinno uwzględniać jego stan oraz średnią cenę rynkową. Ceny podane przez Sprzedającego nie są w żaden sposób weryfikowane przez PierreRiu.com.
 16. Sporządzony przez Sprzedającego opis jest w sposób automatyczny tłumaczony na 3 pozostałe języki obowiązujące na portalu.

§ 6.
PROMOCJA TRANSAKCJI
 1. Każda Transakcja na PierreRiu może być dodatkowo promowana poprzez ustawienie Kampanii. Dostęp do ustawień Kampanii znajduje się po zalogowaniu w Panelu Użytkownika.
 2. Sprzedającemu udostępnione są następujące opcje do promocji Transakcji:
  1. Produkty promowane.
 3. Usługa ,,Produkty promowane’’ polega na promocji produktów na stronie głównej, stronie kategorii lub w mega-menu. Transakcja umieszczana jest w puli, z której, przy każdorazowym otwarciu strony głównej lub mega menu (właściwego dla tej Transakcji) przez Użytkownika, losowana jest odpowiednia liczba Transakcji, których tytuły (wraz z linkiem do właściwych stron zawierających opis Transakcji) pokazywane są w wybranym miejscu. Cena za miejsce na stronie głównej lub stronie kategorii to 10 Euro za dzień, a w mega-menu – 5 Euro za dzień. jw

§ 7.
PRZEBIEG TRANSAKCJI
 1. Użytkownik uczestniczy w Transakcji poprzez dokonanie wyboru opcji Kup. Dla dokonania powyższych czynności przewidziany jest formularz umieszczony na stronie każdej Transakcji, który należy wypełnić zgodnie z prawdą.
 2. Podczas trwania Transakcji Użytkownicy mogą za pośrednictwem PierreRiu zadawać Sprzedającemu pytania związane z wystawionym przez niego Towarem. O nadejściu zapytania Sprzedający jest informowany poprzez informację wysyłaną na jego adres e-mail jak również poprzez powiadomienie pojawiające się w skrzynce odbiorczej udostępnionej przez PierreRiu.
 3. Zakończenie Transakcji następuje po skorzystaniu przez Kupującego z opcji Kup.
 4. Do ceny ustalonej na zakończenie Transakcji zostanie dodany koszt przesyłki bądź transportu Towaru w rzeczywistej wysokości. Poza powyższymi kosztami Sprzedający nie może doliczać jakichkolwiek innych kwot podwyższających cenę należną od Kupującego.
 5. Po 14 dniach od wystawienia Towaru włącza się opcja „Zaproponuj swoją cenę”, chyba, że Sprzedający nie wyrazi na to zgody podczas wystawiania produktu. Użytkownik może zaproponować swoją cenę, a Sprzedający ma 48 godzin na jej zaakceptowanie lub odrzucenie. Brak reakcji ze strony Sprzedającego jest równoznaczny z odrzuceniem zaproponowanej ceny.
 6. Za każdym razem gdy Użytkownik dokonuje zakupu Towaru, PierreRiu.com zachowuje/zapamiętuje jego płatność.
 7. Sprzedający upoważnia New Ways do otrzymywania w jego imieniu i na jego rzecz, płatności związanej z dokonaną transakcją. New Ways pobiera prowizję od każdej transakcji. Podstawowa stawka wynosi 10% od każdej sprzedaży, jednak nie mniej niż 1 Euro/1 PLN. Stawka może ulegać zmianom. Zmiana stawki wymaga zmiany Regulaminu. Więcej w §12. OPŁATY I PROWIZJE.
 8. Po odliczeniu prowizji, kwota uzyskana ze sprzedaży jest przekazywana przelewem bankowym na konto Sprzedającego. Jeżeli Kupujący w przeciągu 14 dni nie skontaktuje się z PierreRiu.com, to transakcja jest uznana za sfinalizowaną a pieniądze (cena za produkt pomniejszona o prowizję) zostają przelane na rachunek bankowy Sprzedającego. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawczo- odsetkowe z tytułu przechowania dokonanych transakcji na koncie New Ways.
 9. Tryb postępowania w przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych, w szczególności ich wpływ na toczące się Transakcje, określa §8. PRZERWY TECHNICZNE
 10. Sprzedający jest zobowiązany do stałego monitorowania swojego konta i kontrolowania statusu swoich transakcji i zamówień. Jeśli dostęp Sprzedającego do jego Konta będzie utrudniony lub uniemożliwiony, Sprzedający powinien dokonać właściwej adnotacji w formularzu udostępnionym przez serwis PierreRiu.com. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której konto nie jest na bieżąco monitorowane i złożone zamówienia czekają na realizację.

§ 8.
PRZERWY TECHNICZNE
 1. New Ways dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie PierreRiu. Przy tak złożonym systemie informatycznym jak PierreRiu mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku New Ways stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 2. Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych, awariach i błędach umieszczane będą w serwisach społecznościowych.
 3. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. New Ways dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Użytkowników z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Wpływ przerw technicznych na przebieg Transakcji jest następujący:
  1. Jeżeli przerwa techniczna trwa 12 godzin albo krócej, Transakcje, których termin zakończenia przypada na okres przerwy, są przedłużane o 24 godziny (tj. termin ich zamknięcia przypada o 24 godziny później, niż to było pierwotnie ustalone);
  2. Jeżeli przerwa techniczna trwa dłużej niż 12 godzin, wszystkie Transakcje, które trwały w momencie rozpoczęcia przerwy, są przedłużane o 48 godzin.
 4. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji PierreRiu związanych z organizowaniem Transakcji, w szczególności nie mogli się zalogować, wystawić Towaru, złożyć oferty lub wyszukiwać Transakcji przy pomocy kluczowych metod dostępnych w PierreRiu. W przypadku wystąpienia awarii technicznej:
  1. Jeżeli awaria techniczna trwa 6 godzin albo krócej, Transakcje, których termin zakończenia przypada na czas trwania awarii oraz w okresie 15 minut po jej usunięciu, są przedłużane o 24 godziny;
  2. Jeżeli awaria techniczna trwa dłużej niż 6 godzin, wszystkie Transakcje, które trwały w momencie wystąpienia awarii, są przedłużane o 48 godzin albo odpowiednio o wielokrotność tego okresu w przypadku awarii trwającej dłużej niż 24 godziny;

§ 9.
ZAWARCIE UMOWY
 1. Jeżeli w chwili zakończenia Transakcji licytacyjnej ustalony jest jej zwycięzca, zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie, następuje przybicie poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach na Kontach Sprzedającego i Kupującego informacji o zakończeniu Transakcji uzupełnionej o wskazanie zwycięzcy. Potwierdzenia zakończenia Transakcji wysyłane drogą e-mail mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji, o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany.
 3. Sprzedający powinien wysłać Towar do Kupującego na otrzymany od PierreRiu adres nie później niż w terminie 2 dni roboczych od potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z opcji Kup.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do podania na stronie PierreRiu.com otrzymanego od kuriera lub innego operatora obsługującego przesyłkę, numeru identyfikacji paczki w systemie kurierskim.
 5. Sprzedający powinien zatrzymać dowód wysyłki, przez co najmniej jeden miesiąc po tym jak Przedmiot został wysłany.
 6. Gdy Towar zostanie sprzedany, strony Transakcji akceptują, że ich dane kontaktowe zostaną przekazane do drugiej strony. Użytkownicy zgadzają się zachować te informacje jako poufne i nie dzielić się nimi z osobami trzecimi, niezwiązanymi z realizacją Transakcji. Użytkownicy Serwisu zgadzają się szanować prywatność innych Użytkowników i nie wysłać do nich wiadomości w tym informacji reklamowych, za pośrednictwem poczty, telefonu lub emaila.
 7. Sprzedający w ramach Konta Firmowego zobowiązuje się przestrzegać praw konsumenta, w szczególności dotyczących możliwości zwrotu Towaru oraz reklamacji związanych z niezgodnością Towaru z umową. Ponadto Sprzedający nie może wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących Kupującemu, nawet w przypadku, gdy sprzedaż nie ma charakteru sprzedaży konsumenckiej. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Transakcji.
 8. Sprzedający w ramach Konta Firmowego, w przypadku zwrotu Towaru od Kupującego, który zakupił towar przez PierreRiu.com jest zobowiązany do powiadomienia PierreRiu.com w przeciągu 24 godzin o zaistniałej sytuacji wysyłając e-mail na adres [email protected] . W przypadku potwierdzenia zwrotu kwota prowizji jest zwracana na konto Sprzedającego.

§ 10.
PŁATNOŚCI I DOSTAWA
 1. Kupujący może wybrać jedną z poniższych form płatności:
  1. Kartą kredytową – operatorem takiej płatności jest MangoPay
  2. Poprzez konto PayPal
  3. Płatność online – opcja dostępna poprzez PayU (w Polsce) lub MangoPay (za granicą).

Dostawa pomiędzy Państwami Unii Europejskiej jest realizowana poprzez autoryzowanego kuriera firmy FedEx. Dostawy krajowe mogą być realizowane przez kurierów firm UPS, DPD lub inne firmy oferujące usługi pocztowe, jeżeli Sprzedający zadeklarował w Panelu użytkownika taką możliwość, a Użytkownik wyraził na to zgodę składając Zamówienie.

 1. Koszt dostawy zależy od miejsca, z którego Towar wysyłany jest przez Sprzedawcę i miejsca jego odbioru przez Kupującego. Koszt wysyłki jest każdorazowo obliczany na podstawie danych, które wybrał Kupujący m.in. zależnie od wyboru opcji priorytet czy przesyłka ekonomiczna.
 2. Na stronie PierreRiu.com jest możliwość skorzystania z kodu rabatowego do zapłaty za część lub całość zamówienia lub uzyskania darmowej dostawy.
 3. Kod rabatowy ma swoją ważność określoną datą dzienną, jest unikalny i może być użyty tylko jeden raz.
 4. Aby użyć Kodu rabatowego wartość transakcji musi być wyższa od wartości Kodu rabatowego o co najmniej 1 Euro lub 1 PLN.
 5. W sytuacji, gdy w procesie zakupu był użyty Kod rabatowy a Transakcja nie doszła do skutku, PierreRiu zaoferuje nowy Kod rabatowy.
 6. Wartość Kodu rabatowego nie może być spieniężona i przelana na konto bankowe lub kartę kredytową.

§ 11.
OŚWIADCZENIA NEW WAYS
 1. New Ways nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach PierreRiu.com, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. New Ways w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. New Ways nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Użytkowników umowy.
 2. New Ways w ramach platformy PierreRiu zapewnia sprawdzenie Towaru przed wystawieniem na aukcji pod kątem autentyczności na podstawie podanych przez Sprzedającego informacji.
 3. New Ways w ramach platformy PierreRiu zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Towaru bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Towaru albo usunięcia Transakcji, o czym informuje Sprzedającego oraz Kupujących.
 4. New Ways może usunąć lub zakończyć przed czasem Transakcję w przypadku, gdy czynności związane z Transakcją naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na jego dobre imię oraz imię PierreRiu. Wskutek usunięcia Transakcji informacje dotyczące tej Transakcji (w szczególności treść zawarta na stronie Transakcji) przestają być dostępne w PierreRiu, dalsze czynności w ramach tej Transakcji są niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności Kupujących nie wywołują skutku. Usunięte Transakcje nie mogą zostać przywrócone.
 5. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię New Ways oraz PierreRiu.com, w inny sposób szkodzą New Ways oraz PierreRiu.com bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność użytkownika w ramach PierreRiu.com wymaga dodatkowej weryfikacji danych, New Ways może:
  1. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka, bądź wszystkie Konta Użytkownika;
  2. Uzależnić korzystanie z PierreRiu od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami.
   Niezależnie od zawieszenia Konta, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem New Ways.
 6. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec PierreRiu.com i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez New Ways w ramach PierreRiu.com. Wraz z zawieszeniem Konta wszystkie Transakcje, w których Użytkownik wystawił Towary, zostają usunięte.
 7. Użytkownik, w przypadku gdy konto, z którego korzystał jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować nowego Konta bądź korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody New Ways.
 8. New Ways zastrzega sobie możliwość prowadzenia akcji reklamowych dla podmiotów trzecich poprzez umieszczenie reklamy na blogu lub profilu na portalu społecznościowym lub poprzez wysłanie wiadomości wewnętrznej do użytkowników.

§ 12.
OPŁATY I PROWIZJE
 1. Otwarcie konta jest bezpłatne.
 2. Od zakończonej sprzedażą Transakcji pobierana jest prowizja 10%, a w przypadku wystawienia Towaru w ramach usługi Personal Concierge dla Sprzedających produkty prowizja wynosi 30%. Jako podstawa ustalenia tej prowizji, przyjmowana jest kwota brutto (z VAT). Kwoty prowizji zaokrąglane są w górę do pełnych Euro/złotych polskich.
 3. Prowizje są naliczane na bieżąco i pobierane za zgodą wyrażoną przez Sprzedającego podczas otwarcia konta na PierreRiu przed przekazaniem do Sprzedającego kwoty za sprzedany Towar.
 4. Wysokość prowizji zależy od ceny końcowej, tj. ustalonej w trakcie Transakcji ceny, jaką Kupujący powinien zapłacić za Towar (nie uwzględniając kosztów związanych z dostarczeniem Towaru).
 5. Niedopuszczalne jest bezpośrednie obciążanie Kupującego przez Sprzedającego kosztami Transakcji.
 6. Użytkownikom Kont Firmowych wystawiane są faktury VAT. Pozostałym Użytkownikom Kont faktury VAT wystawiane są wyłącznie na ich żądanie.
 7. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na jego Koncie.
 8. W przypadku Użytkowników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski należne kwoty za wszelkie opłaty i prowizje przewidziane w regulaminie serwisu przeliczane są na złote polskie według dziennego kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego w chwili naliczenia danej opłaty lub prowizji i w przypadku tych Użytkowników wszelkie rozliczenia dokonywane są w złotych polskich. W przypadku pozostałych Użytkowników wszelkie rozliczenia dokonywane są w Euro.
 9. New Ways zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat i prowizji. Zmiany te następują w trybie i na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu i nie mogą być wprowadzane i stosowane względem Transakcji już rozpoczętych.
 10. Zabronione jest obchodzenie postanowień dotyczących opłat, manipulowanie strukturą opłat, procesem rozliczania oraz opłatami należnymi PierreRiu.com.
 11. Portal PierreRiu.com umożliwia wycofanie Towaru jeżeli nie doszło do jego sprzedaży, pod warunkiem uiszczenia przez Sprzedającego opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 EUR za wycofanie jednego produktu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia chęci wycofania Towaru z Portalu. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej jest możliwe, gdy:
  1. nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru a Sprzedający przekazał do Działu Obsługi PierreRiu.com na adres email: [email protected] oficjalne potwierdzenie takiego zdarzenia,
  2. Partner biznesowy podpisał dodatkową umowę na usługę Personal Concierge.
 12. W przypadku gdy Sprzedający nie wywiązał się z zobowiązań związanych z Transakcją (Towar nie został wysłany do Kupującego mimo prawidłowego złożenia Zamówienia), zostanie on obciążony karą umowną w wysokości 20 EUR za każdy taki przypadek. Kara umowna płatna będzie na pierwsze pisemne (także w formie elektronicznej) wezwanie w terminie 7 dni na rachunek bankowy w nim wskazane.
 13. W razie zaistnienia konieczności ponownego (więcej niż 1 raz) obciążenia Sprzedającego opłatą manipulacyjną lub karą umowną, o których mowa w ust. 12 i 13 powyżej, Konto Sprzedającego może zostać zawieszone na okres 1 miesiąca lub w razie ponownego zaistnienia okoliczności uprawniających do zawieszenia może zostać usunięte z Portalu PierreRiu.com bez możliwości ponownej Rejestracji z użyciem tych samych danych.

§ 13.
INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
 1. Działalność Użytkownika w ramach PierreRiu.com musi być zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i dobrymi obyczajami.
 2. Materiały użyte w celu należytej prezentacji Towaru, producenta, Sprzedającego, dostępne na stronie internetowej PierreRiu.com stanowią przedmiot praw wyłącznych New Ways lub Użytkowników Serwisu. Wskazane powyżej elementy podlegają ochronie prawnej z tytułu autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych.
 3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach PierreRiu materiałów wymaga każdorazowo zgody New Ways i nie może naruszać postanowień regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów New Ways oraz Użytkowników Serwisu. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń PierreRiu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach usług innych serwisów internetowych.
 4. Podczas korzystania z serwisów i usług PierreRiu.com nie można:
  1. Rozprowadzać oraz publikować spamu, tzw. „łańcuszków internetowych” oraz piramid;
  2. Rozprowadzać wirusów ani żadnych innych technologii mogących zaszkodzić serwisowi PierreRiu oraz interesom lub mieniu użytkowników serwisu PierreRiu,
  3. W jakikolwiek sposób zbierać ani gromadzić informacji o użytkownikach, w tym ich adresów e-mail, bez ich zgody.
 5. PierreRiu i jego Użytkownicy współpracują, aby serwis działał prawidłowo, a członkowie Społeczności mogli czuć się bezpieczni w procesie użytkowania serwisu. Prosimy o zgłaszanie nam problemów, obraźliwych treści oraz przypadków naruszania zasad na adres mailowy: [email protected] .

§ 14.
POLITYKA AUTENTYCZNOŚCI
 1. Zabronione jest wystawianie w ramach Transakcji produktów nieoryginalnych (tzw. podróbek lub replik). Zidentyfikowanie produktu jako nieoryginalnego skutkuje jego usunięciem oraz zawieszeniem konta Sprzedającego na 1 miesiąc. Jeśli taka sytuacja się powtórzy, ponowna rejestracja tego samego Użytkownika w serwisie będzie niemożliwa, zaś istniejące już Konto Użytkownika zostanie usunięte.
 2. Towary wystawione na portalu PierreRiu.com zostają sprawdzone przez Quality Fashion Eksperta a podstawie dołączonych zdjęć i opisów produktu. W przypadku, gdy dołączone zdjęcia i opisy są niewystarczające do stwierdzenia oryginalności produktu, Użytkownik zostanie poproszony drogą mailową o dostarczenie dodatkowych informacji (w tym również zdjęć) bezpośrednio do Eksperta.
 3. Produkty wystawione na portalu PierreRiu.com w opcji Personal Concierge, zostają manualnie sprawdzone przez Eksperta ds. Autentyczności Produktów pod kątem oryginalności. Pozytywna weryfikacja skutkuje przyznaniem produktom certyfikatu autentyczności.
 4. Produkty, które nie przejdą weryfikacji dokonywanej przez Quality Fashion Eksperta nie zostają dopuszczone do sprzedaży za pośrednictwem portalu PierreRiu. Użytkownik, który posiadał je w swojej ofercie może ubiegać się o zwrot tych produktów, pokrywając jednocześnie koszt ich odesłania.
 5. Kupujący może wykupić opcję Certyfikatu Autentyczności. Koszt takiego certyfikatu to 25 Euro. Po zakupie produktu z Certyfikatem Autentyczności, Sprzedawca dostarcza produkt do PierreRiu, gdzie Quality Fashion Ekspert sprawdza produkt pod kątem oryginalności. Jeżeli weryfikacja produktu dała wynik pozytywny, jest on odsyłany do Kupującego wraz z certyfikatem. Koszt 25 Euro jest zwracany Kupującemu w przypadku, gdy Ekspert stwierdzi nieautentyczność weryfikowanego produktu a produkt zostaje odesłany Sprzedającego na jego koszt.
 6. Kupujący, który zakupił produkt na portalu PierreRiu po uzasadnionym stwierdzeniu, że otrzymał produkt nie autentyczny, powinien w ciągu max. 48 godzin od odebrania paczki wypełnić formularz ze zgłoszeniem znajdujący się na stronie portalu PierreRiu.
 7. W powyższej sytuacji działa dodatkowa Gwarancja PierreRiu.com:
  1. Po potwierdzeniu przez Quality Fashion Eksperta braku autentyczności produktu, koszt zamówienia jest zwracany Kupującemu wraz z kosztami przesyłki produktu do PierreRiu.com. Użytkownik jest zobowiązany przedstawić rachunek potwierdzający koszt wysyłki produktu. Konto Sprzedającego jest zawieszone na 1 miesiąc. PierreRiu.com może dochodzić odszkodowania z tytułu nienależytego wywiązywania się Sprzedającego z warunków zawartej umowy.
  2. Jeżeli Quality Fashion Ekspert potwierdzi autentyczność produktu, Użytkownik może zdecydować czy chce, aby New Ways odesłał produkt do niego (ponosi koszt dostawy) czy też New Ways ma wystawić ten produkt na profilu Użytkownika. Sprzedawca otrzyma informację, że PierreRiu.com potwierdził autentyczność produktu.
 8. Produkty sprzedawane przez Konto Firmowe mają zagwarantowaną przez Sprzedawcę autentyczność produktu.

§ 15.
SYSTEM OPINII
 1. PierreRiu.com udostępnia Użytkownikom system komentarzy tekstowych, który służy do wymiany opinii na temat Transakcji i jej realizacji. Jeżeli Transakcja się zakończyła, Kupujący może wystawić jedną Opinię Sprzedającemu, a Sprzedający może wystawić jedną Opinię Kupującemu. Użytkownik, który otrzymał Opinię może ją tylko jeden raz uzupełnić o swoją odpowiedź.
 2. Opinie są informacjami dostępnymi dla wszystkich korzystających z serwisu PierreRiu.com.
 3. Opinia przyporządkowana jest do danego Konta i konkretnej Transakcji. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za umieszczone przez siebie opinie i odpowiedzi.
 4. Opinie i odpowiedzi do nich powinny być zrozumiałe i czytelne, napisane w jednym z języków używanych na portalu PierreRiu.com i nie mogą zawierać:
  1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
  2. danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób;
  3. adresów stron internetowych,
  4. treści o charakterze reklamowym,
  5. fałszywych, nieprawidłowych, wprowadzających w błąd, zniesławiających oraz mających charakter pomówienia treści.
 5. PierreRiu usuwa albo edytuje Opinię lub odpowiedź, jeżeli nakaz takiego działania wynika z decyzji właściwego organu lub orzeczenia sądu. PierreRiu może, według własnej decyzji, zablokować możliwość wystawienia, usunąć albo edytować Opinię lub odpowiedź w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:
  1. opinia lub odpowiedź naruszają zasady określone w art. 15.4,
  2. opinia została wystawiony niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwej Transakcji, jeśli jego treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
  3. opinia została wystawiona przez Użytkownika, który uczestniczył w Transakcji wyłącznie w celu wystawienia Opinii,
  4. treść Opinii zawiera znaki, które utrudniają odczytanie komentarza.
 6. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogłyby podważyć wiarygodność systemu opinii lub ocen.

§ 16.
STRONA PROFILOWA
 1. Na stronie profilowej Użytkownik może zamieścić informacje o sobie i o swoich zainteresowaniach. Strona ta może również zawierać w zależności od działań Użytkownika: wystawione przez niego produkty, otrzymane recenzje, politykę zwrotów, informację o ilości osób, które śledzą dany Profil.
 2. Strona profilowa jest przyporządkowana do danego Konta. Treść strony profilowej jest jawna i widoczna dla wszystkich odwiedzających PierreRiu i nie może zachęcać do dokonywania zakupów poza PierreRiu.
 3. Informacje zawarte na stronie profilowej nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie na stronie profilowej adresów stron wszelkich sklepów internetowych, blogów i innych stron serwisów za pośrednictwem których prowadzona jest sprzedaż lub promocja sprzedaży oraz odsyłaczy (linków) do takich stron.
 5. Treść strony profilowej nie może zachęcać do zakupów poza PierreRiu. Ponadto nie może zawierać reklam, treści ogłoszeniowych (np. propozycji kupna lub zamiany przedmiotu) oraz każdej innej formy promocji towarów i usług nie oferowanych w PierreRiu.
 6. Niezależnie od powyższego, na stronie profilowej nie wolno zamieszczać informacji dotyczących przebiegu dotychczasowych transakcji z innymi Użytkownikami.
 7. Niedopuszczalne jest prezentowanie przez Użytkownika na stronie profilowej treści, które zapisane są na serwerach zewnętrznych (nie należących do New Ways).

§ 17.
PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
 1. Udostępniane przez Użytkowników PierreRiu dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez New Ways w zgodzie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych jak również na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności, która stanowi integralną cześć Regulaminu. Dane osobowe Użytkowników są udostępnianie innym Użytkownikom jedynie wtedy gdy przewiduje to Regulamin lub uzasadniają to inne obiektywne okoliczności, wyłącznie za zgodą właściciela danych.
 2. New Ways nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych innym firmom w celach marketingowych bez wyraźnej zgody użytkownika. Sposób korzystania przez New Ways z danych o użytkownikach reguluje Polityka Prywatności.

§ 18.
ZMIANY REGULAMINU
 1. New Ways może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach PierreRiu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez New Ways, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w PierreRiu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 2. Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością wewnętrzną o zmianach w Regulaminie. Za akceptację zmian uważa się dalsze korzystanie z serwisu PierreRiu. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z New Ways i zamknięciem konta.
 3. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany Polityki Prywatności na zasadach przewidzianych dla zmiany Regulaminu.

§ 19.
ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z New Ways poprzez opcję usuń konto znajdującą się w Panelu Użytkownika. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym z tym jednak zastrzeżeniem, że:
  1. Użytkownik nie uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy Transakcjach,
  2. Użytkownik uregulował należności wobec New Ways i sfinalizował umowy zawarte w wyniku Transakcji.

§ 20.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez New Ways lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego, podstrony Reklamacje lub pisemnie na adres [email protected] . Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w PierreRiu.com (login), datę Transakcji, w związku z którą powstało zdarzenie reklamacyjne oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji New Ways zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. New Ways rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 60 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika jeżeli reklamacja była zgłaszana poprzez wiadomość e-mail.
 6. Użytkownik wprowadzający swój asortyment do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania zasad i obowiązków wynikających z prawa powszechnie obowiązującego w zakresie odpowiedzialności za zgodność towaru z ofertą, w szczególności wynikających z prawa ochrony konkurencji i konsumentów.
 7. Reklamacje dotyczące towarów kupowanych za pośrednictwem Serwisu powinny być każdorazowo kierowane na adres e-mail wystawiającego asortyment lub listownie na adres wskazany na Stronie Profilowej i na zasadach określonych w Polityce Zwrotów, która musi pozostawać w zgodzie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie ochrony praw konsumentów.
 8. New Ways nie wypłaca odszkodowań z tytułu reklamacji błędnie działającego systemu PierreRiu i domniemanych strat korzyści finansowych.

§ 21.
PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY
 1. Prawem właściwym dla umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a New Ways, której przedmiotem są usługi świadczone przez New Ways w ramach PierreRiu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez New Ways w ramach PierreRiu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

§ 22.
WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Wymagania techniczne:
  1. Łącze internetowe:
   w celu poprawnego korzystania z usług wymagane jest łącze zapewniające komfort pracy o przepustowości co najmniej 2 Mbit/s.
  2. Przeglądarka internetowa:
   - do korzystania z naszych usług wymagana jest przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka JavaScript, plików cookie oraz wyskakujących okienek. Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. do logowania oraz zapamiętywania ustawień użytkownika. Opcja "zezwalaj na przechowywanie plików cookies" jest zatem wymagana do poprawnego działania serwisu.
   - w celu uniknięcia problemów korzystania ze strony zaleca się używanie przeglądarki w wersji co najmniej: Internet Explorer 10, Mozilla Firefox 25.x, Google Chrome 32, Safari 5, Opera 18 lub kompatybilne (zalecane jest stosowanie najnowszej wersji oprogramowania). Powyższe przeglądarki zapewniają wsparcie dla najnowszych technologii budowy serwisów internetowych m.in CSS3 oraz HTML5, w których zbudowany jest serwis PierreRiu.com.
  3. System operacyjny:
   - z serwisu PierreRiu można korzystać na komputerze z system operacyjnym: MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7, Mac OS X 10, Linux lub kompatybilny w zakresie korzystania z oprogramowania wymienionego powyżej. Należy upewnić się, że wszystkie zalecane przez producenta aktualizacje są poprawnie zainstalowane.
 2. Jeśli użytkownik napotka problemy techniczne, powinien zapoznać się ze stronami Pomocy lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta: [email protected]